Dangos Potensial Blockchain: Cronfa Her

cyflwynwyd gan Blockchain Connected

Dangos Potensial Blockchain

Chwalu’r mythau ac archwilio’r hyn sy’n bosibl

Mae Diwydiant 4.0 yn newid y ffordd rydyn ni i gyd yn gweithio ac yn byw. Mae technoleg yn galluogi’r chwyldro hwn, ac mae gan dechnoleg blockchain botensial mawr yn y bennod newydd hon yn natblygiad y ddynoliaeth. Fodd bynnag, nid yw’r potensial hwnnw’n cael ei ddeall yn llawn eto.

Cyflwynir yr Her hon i chi gan Blockchain Connected, a chaiff ei hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru; bydd yn rhoi cyfle i archwilio’r hyn sydd yn bosibl, gan godi ymwybyddiaeth o botensial blockchain i ddatrys heriau allweddol i sefydliadau’r sector preifat a’r sector cyhoeddus fel ei gilydd. Nod Dangos Potensial Blockchain yw sbarduno buddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol yng Nghymru. Rydym yn mynd ati i gysylltu’r rhai a allai elwa o’r dechnoleg hon â’r rhai a all ei darparu, er mwyn ariannu cydweithrediadau arloesol.

Ymunwch â ni yn ein Digwyddiad Agoriadol rhithwir ar 27ain Ionawr 2022, gan gysylltu’r sefydliadau a allai elwa fwyaf o blockchain a’r rhai a all arloesi gyda’r system hon. Dyma’ch cyfle i gydweithredu a gwneud cais am gyllido gyda’n gilydd.

Pwy All Gyfranogi

Gan fod hon yn rhaglen a ariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru, er ei bod yn agored i gyfranogwyr ledled y DU a’r UE, mae’n rhaid i un cyfranogwr o bob cais cydweithredol fod wedi’i leoli yng Nghymru.
Ar gyfer Perchnogion Her (Sefydliadau)

Mae hwn yn gyfle i sefydliadau, yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat, fel Perchnogion Her rannu eu problemau allweddol gyda’r rhai a all ddarparu datrysiadau blockchain. Mewn cydweithrediad â’ch Arloeswr blockchain sy’n cynnig darparu datrysiad, gallwch wneud cais i’r gronfa Her hon.

Ar gyfer Arloeswyr (Darparwyr Datrysiadau Blockchain)

Ar gyfer yr Her hon, rydym yn gwahodd darparwyr datrysiadau blockchain – Arloeswyr – i ganfod a chydweithio â Pherchennog Her i roi eu sgiliau a’u datrysiadau ar waith mewn ffyrdd newydd i ddatrys eu problemau allweddol. Yna gall y prosiectau cydweithredol hyn rhwng Arloeswr a Pherchennog Her wneud cais i gael eu syniad wedi’i ariannu.

 

Sut i Gyfranogi

  • Gall sefydliadau sydd â phroblemau dybryd i’w datrys rannu’r rheiny fel Perchnogion Her
  • Yna gall Arloeswyr Blockchain gysylltu eu datrysiadau arloesol â Heriau
  • Gyda’i gilydd, bydd Perchennog Her ac Arloeswr yn gwneud cais gyda’i syniad i ennill cyllid i adeiladu prawf o gysyniad
  • Rhaid bod gan bob trefniant cydweithredol o leiaf un partner yng Nghymru i fod yn gymwys

Dangos Potensial Blockchain:

0

enillydd

£0k

ar gael yr un

0

ategori

Datrys Heriau’r Sector Cyhoeddus a’r Sector Preifat

Mae technolegau newydd yn golygu newid sylfaenol yn y ffordd yr ydym yn byw, yn gweithio ac yn ymgysylltu â’n gilydd. Nod yr Her hon yw cyflwyno prosiectau Ymchwil a Datblygu ar raddfa fach, wedi’u hariannu’n llawn, a fydd yn darparu astudiaethau achos o fywyd go-iawn i ddangos sut y gall technoleg blockchain ateb heriau traws-sector.

Bydd cyfranogwyr yn rhoi hyblygrwydd technolegau blockchain ar waith mewn categorïau allweddol, er mwyn grymuso meysydd sy’n destun pryder â datrysiadau blaengar.

Gall Blockchain ddarparu:
Tryloywder | Ymddiriedaeth | Diogelwch | Effeithlonrwydd | y Gallu i Olrhain

 

Categorïau Her

Bydd prosiectau arloesol y tu allan i’r categorïau hyn hefyd yn cael eu hystyried ar gyfer cyllido, cyn belled â’u bod yn dal i fod â’r potensial i ddarparu effaith economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol gadarnhaol.

Cadwyni Cyflenwi

Er bod llawer o gadwyni cyflenwi’n gallu gweithredu bron iawn mewn amser real, mae yna feysydd allweddol lle gellir gwella prosesau a chofnodion. Mae gofynion rheoliadol a galw gan ddefnyddwyr yn gofyn am well prosesau olrhain a diogelwch. Er mwyn brwydro yn erbyn hyn, mae arweinwyr diwydiant eisoes yn archwilio ac yn gweithredu technolegau blockchain. Ydych chi’n parhau i fod yn gystadleuol yn y byd digidol?

Economi Gylchol

Bydd economi sy’n wirioneddol gylchol yng Nghymru yn hybu effeithlonrwydd ac elw, yn ogystal â helpu i gyflawni cynaladwyedd amgylcheddol. Mae’r gallu i olrhain holl gydrannau economi, fel plastig, yn creu her o ran data. Er mwyn bod yn hollol gylchol, rhaid cadw gwybodaeth trwy gydol pob cam o’r broses heb golli fawr ddim gwybodaeth, os o gwbl. A allai blockchain ddarparu datrysiad effeithlon, digyfnewid at ddefnydd pawb sy’n ymwneud â’r trefniant?

Sero Net

Yng Nghymru, ein nod yw cyrraedd Sero Net erbyn 2050. Mae angen i bob sector leihau a dileu allyriadau. Mae llesiant hir-dymor i Gymru’n golygu cydnabod terfynau’r amgylchedd, ac felly mae’n blaenoriaethu datrysiadau cynaliadwy. Yn hanfodol, ni ellir ond rheoli’r hyn sy’n cael ei fesur. Mae hyn yn gwneud data a chofnodion yn hanfodol i bawb sy’n mynd i’r afael â Sero Net. Ai technoleg blockchain yw’r ateb?

Hunaniaeth a Chofnodion Digidol

Mae’r cynnydd mewn systemau digidol wedi’i gyflymu gan y pandemig, ac mae i hyn oblygiadau enfawr o ran hunaniaeth ddigidol a chofnodion allweddol ym maes gofal iechyd, addysg, cofrestrfa tir, a mwy. Mae diogelwch ac ymddiriedaeth yn allweddol ar gyfer y meysydd hyn. A all blockchain ddarparu’r ateb?

Cofrestrwch ar gyfer y Digwyddiad Agoriadol ar-lein i gysylltu a chyfranogi.

Cofrestrwch Nawr

CYFLWYNWYD GAN